Wat geloven wij? De heilige drie-eenheid
Er is één God: Vader, Zoon en Heilige Geest. God schiep de wereld. Hij zond ons Jezus om ons te redden. En hij geeft ons de Heilige Geest. Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld en door het offer van de Zoon Jezus Christus zijn wij vrijgekocht van de zondelast.

De Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer en Heiland, werd geboren uit de maagd Maria. Hij is volledig God en volledig mens. Hij is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Hij leed en stierf aan het kruis voor alle zonde van alle mensen, werd opgewekt op de derde dag en voer op naar de hemel.

De Heilige Geest is ons gegeven door de Vader en de Zoon en verzekert de gelovigen van hun vergeving en aanvaarding als Gods geadopteerde en geliefde kinderen. De Geest helpt christenen om te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus, en om mensen naar Jezus te brengen.

De Bijbel is het geïnspireerde en onfeilbare woord van God dat getuigt van Jezus Christus.

Als christen laten wij ons leiden door God, en de Bijbel is zijn woord waar wij uit mogen leren.

Als kerk vinden wij vreugde in ons geloof. Wij komen samen ter aanbidding van onze redder en leven het voorbeeld van Jezus Christus na. Wij geloven in en kijken uit naar de opstanding. Gods liefde en macht kent geen grenzen.

Ons doel in het levenGod vinden, kerk, Jezus christus
‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.’(1 Johannes 3:1).

Het is ons doel het evangelie van Jezus Christus te delen en Gods liefde in onze woorden en daden te tonen aan onze medemens.

Om meer te lezen over ons geloof kunt u de geloofsverklaring van Grace Communion downloaden.

Doel van de Gemeenschap
De taak van de kerk is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en het ondersteunen van de leden bij hun geestelijke groei. Dit is een doel dat alle Christenen met elkaar delen.
Het Evangelie bevat de boodschap dat God de hele wereld lief heeft en met alle mensen ongeacht ras, taal, stam of volk, met zichzelf verzoent en een persoonlijke relatie met hen aangaat als Abba Vader en vergeving van zonde en eeuwig leven aanbiedt door Jezus Christus.

Missie van de kerk
Het leven en delen van het Evangelie van Jezus

De kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten, die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap, geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezonde bijbels onderwijs, door middel van gemeenten, moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder, door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van mensen tot christelijke dienstbetoon door betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominale grenzen kent.